Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej

Brak opisu obrazkaW styczniu 2013r. Uniwersytet Opolski zakończył realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W ramach zrealizowanego projektu powstał produkt finalny - schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierający rozwiązania, zalecenia i rekomendacje w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej reintegracji społeczno – zawodowej reemigranta w województwie opolskim. Elementami składającymi się na produkt finalny są:
Ostateczny kształt wypracowanych podczas realizacji projektu innowacyjnego narzędzi, powstał po serii spotkań testujących przy uwzględnieniu grupy docelowej użytkowników i odbiorców efektów projektu, tj.:
Informacja o produkcie finalnym została zamieszczona na stronie: www.migracje.uni.opole.pl.
Wersja XML