Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium za 2007 rok udzielone

W dniu 28 kwietnia 2008 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok zostało dostarczone radnym na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Kopia sprawozdania przedłożona została również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Komisje stałe Rady Gminy Cisek na wcześniejszych posiedzeniach przeanalizowały przedstawione przez Wójta sprawozdanie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cisek, po zbadaniu przedłożonych materiałów wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała Regionalnej Finanse gminyIzby Obrachunkowej w Opolu również pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Wójta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
15 radnych (100% frekwencji) uczestniczących w posiedzeniu, po wysłuchaniu opinii przedstawionych przez RIO Opole i Komisję Rewizyjną przyjęło jednogłośnie uchwałę nr PDFUchwała Rady Gminy udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cisek za 2007r.pdf.

Wersja XML