Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

Brak opisu obrazka
OGŁOSZENIE
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem 
oraz terminie dyskusji publicznej dotyczącej

Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez KKSOF należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Bierawa, gmina Cisek, gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Pawłowiczki, gmina Polska Cerekiew, gmina  Reńska Wieś oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Ujazd i gmina Zawadzkie.

Koncepcja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest do publicznego wglądu w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2015 roku w następujących miejscach, w godzinach pracy Urzędów:


oraz na stronie internetowej: www.subregionkk.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Koncepcji rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku w:


Uwagi do Koncepcji i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku w następujących formach:

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego z dnia 03 czerwca 2013 roku zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa – Prezydent Miasta Kędzierzyn–Koźle w porozumieniu z właściwym terytorialnie wójtem (burmistrzem) starostą (Partnerem).

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn – Koźle. Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13

Wersja XML