Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu

przetarg.jpegWójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. wybudowanie 191 przydomowych pompowni ścieków oraz 8.542 mb rurociągów tłocznych wprowadzających ścieki do już wykonanego rurociągu tranzytowego w Kobylicach.

Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienia treści SIWZ, dokumentacja techniczna oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Oferty przetargowe składać można do dnia 17 kwietnia 2014 roku, do godziny 10:00, w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 18.

Wersja XML