Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Cisek na 2013 rok

Budżet Gminy na 2013 rok.17 grudnia 2012 roku Rada Gminy na XXII posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na rok 2013. Uchwalenie budżetu poprzedzone zostało kilkugodzinnymi dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady, gdzie Wójt Gminy przedstawiał radnym propozycje do budżetu na 2013 rok. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Przyjęta przez Radę Gminy uchwała Nr PDFUchwała.XXII.125.2012.2012-12-17.pdf ustaliła dochody budżetu gminy na kwotę 15.616.646,00 zł, a wydatki w wysokości 16.072.346,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 455.700,00 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych, które nie mogą przekroczyć kwoty 1.100.000,00 zł. W 2013 roku Gmina wyda kwotę 644.300,00 zł jako spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Uchwała budżetowa zawiera osiem załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Rada Gminy przyjęła również uchwałę nr PDFUchwała.XXII.126.2012.2012-12-17.pdf określającą wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2013-2021.

Powyższe uchwały oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu Gminy Cisek na 2013 rok zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy. Tam też można zapoznać się z szczegółami planowanych do wykonania zadań.
Również w Dziale FINANSE umieszczono wszystkie uchwały regulujące sprawy dotyczące podatków i opłat loklanych, ktore obowiązują na terenie gminy Cisek w 2013 roku.

 

Wersja XML