Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga rolnicy - producenci mleka

ARRAgencja Rynku Rolnego udziela wsparcia producentom mleka ze środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać tylko do 30 kwietnia 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa.

Wnioski należy składać we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.

Wersja XML