Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie (Scoping report) w ramach pierwszego etapu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA)

CZ_PL.png
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących opublikowanego Zawiadomienia. Określa ono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2021-2027.


Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, a Koordynatorem Krajowym – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-czeską grupę roboczą. Na podstawie analizy społeczno-gospodarczej pogranicza GR wybrała 5 priorytetowych obszarów współpracy: przedsiębiorczość, natura, transport drogowy, dziedzictwo kulturowe i turystyka oraz szeroko rozumiana współpraca transgraniczna.

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:


Udostępnienie i zbieranie uwag do Zawiadomienia stanowią część uzgodnionej między stroną polską a stroną czeską wspólnej procedury oceny oddziaływania Programu na środowisko. Procedura ta uwzględnia wymogi zarówno prawa polskiego, jak i czeskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a także jest zgodna z Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu i programów na środowisko.

Wszelkie uwagi do zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2021-2027 prosimy przekazywać na adres e-mail: do dnia 27 grudnia 2020 r.

Pobierz: PDFZawiadomienie-PO_RCz_RP_2021-2027_fin.pdf (1,67MB)

Wersja XML