Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana nazw ulic w sołectwach Cisek i Przewóz

W dniu 1 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 744), która nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazw odnoszących się lub propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz organizacje, osoby, wydarzenia i daty symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

W związku z powyższą ustawą Rada Gminy Cisek w dniu 8 maja 2017 roku podjęła dwie uchwały celem zweryfikowania nazw ulic odnoszących się do osób i dat z lat 1944-1989.

Brak opisu obrazka
Uchwałą nr XXV/155/2017 Rada Gminy Cisek zmieniła nazwę ulicy "22 Lipca" w Cisku na ul. "Lipcową". Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 roku pod poz. 1459.
 

Brak opisu obrazka
Uchwałą nr XXV/156/2017 Rada Gminy Cisek zmieniła nazwę ul. "Świerczewskiego" w Przewozie na ul. "Słoneczną". Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj.Op. z 2017 roku pod poz. 1460.


Powyższe uchwały obowiązują na terenie Gminy Cisek od 30 maja 2017 roku.

Wersja XML