Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin dostarczania wody

Na XL sesji Rady Gminy Cisek w dniu 6 marca 2006 roku radni przyjęli uchwałę nr XL/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody. Obowiązek uchwalenia takiego regulaminu wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn.zm.).
Przyjęty regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym m.in.:

 1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
 3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
 4. warunki przyłączania do sieci,
 5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,
 7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
 8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
 9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Przedłożony przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku projektu regulaminu dostarczania wody był wcześniej przedmiotem dogłębnej analizy przez członków Komisji Rolnictwa Rady Gminy.

Przyjęty przez Radę Gminy REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY jest aktem prawa miejscowego i będzie obowiązywał po 14 dniach od daty ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Uchwałę nr XL/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej - w dziale PRAWO - Uchwały Rady Gminy.

Wersja XML