Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy
z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cisek

Na podstawie § 14, 28, 29 Statutów Sołectw przyjętych uchwałą Rady Gminy Cisek Nr IV/31/91 z dnia 15 lutego 1991roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Cisek, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram  wiejskich zebrań wyborczych, który jest załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się scenariusz zebrań wyborczych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  zarządzenia.

§ 4. Celem zebrań wiejskich jest dokonanie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 5. Przewodniczącym każdego zebrania wyborczego jest sołtys wsi do czasu wyboru nowego sołtysa. Jeżeli sołtys nie może przewodniczyć zebraniu, czynności te wykonuje wyznaczony przez Radę Sołecką jej członek.

§ 6. Do obsługi techniczno-kancelaryjnej zebrań zostaną wytypowani pracownicy Urzędu Gminy 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Cisek nr 6/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Cisek.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Cisek.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Cisek.pdf

Wersja XML