Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczne akty prawne

Brak opisu obrazka
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1473) na podstawie której Urzędy udostępniają nieodpłatnie zbiory aktów prawnych do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

Oto linki do elektronicznych aktów prawnych:

Dzienniki Urzędowe
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Uchwały Rady Gminy Cisek

Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Wersja XML