Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
 
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - zgodnie z art. 3, pkt 13c - Prawa energetycznego - to osoba:
Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana będzie w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski w terminie do 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 m-cy . 
 
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 
Danuta Czajkowska
Kierownik GOPS w Cisku
Wersja XML