Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa dofinansuje trzy projekty gminy

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Gmina Cisek złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 3 projekty.
Ze 105 wniosków złożonych do tego Programu, Zarząd Województwa zatwierdził do realizacji 75 projektów, które rekomendował Regionalny Komitet Sterujący.
W grupie tej znalazły się 3 projekty z naszej gminy :

  1. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Dzielnica,
  2. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Podlesie,
  3. Remont i modernizacja wiejskiego budynku wielofunkcyjnego (szatnia) w Łanach.

Wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację tych zadań przedstawia się następująco :

  1. koszt brutto: 72.000 zł z tego 24.787 zł to wkład własny gminy,
  2. koszt brutto: 82.000 zł z tego 28.230 zł to wkład własny gminy,
  3. koszt brutto: 360.000 zł z tego 123.934 zł to wkład własny gminy.

W dniu 31 sierpnia 2005r., w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Cisek  podpisał z Marszałkiem Województwa stosowne umowy w ramach których łączna kwota dotacji dla gminy Cisek na realizację w/w zadań wyniesie 337.049 zł.
Termin realizacji tych zadań to grudzień 2005r. 

 

Wersja XML