Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady i formy pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku powodzi oraz druki wniosków i oświadczeń

W związku z zapowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dodatkowych formach pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi 2010r., podajemy niżej szczegółowe informacje w tej sprawie:

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.05.2010 r. pomoc bezzwrotna na remont lub odbudowę budynku albo lokalu mieszkalnego może być przyznana osobom, które zostały zakwalifikowane do pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości do 6.000 zł.
O pomoc w wysokości do 20.000 zł mogą ubiegać się osoby uprawnione, które są:

a które nie przewidują większych niż 20.000 zł kosztów remontu i rezygnują z wyceny sporządzonej przez upoważnionego przez Wojewodę rzeczoznawcę.
Pomoc w wysokości do 20.000 zł przysługuje na pisemny wniosek składany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym osoba poszkodowana przedstawi szacunkowy koszt likwidacji szkód. Następnie straty i szacunkowy koszt likwidacji szkód zostaną potwierdzone protokolarnie przez specjalnie do tego celu powołaną komisję.
Pomoc nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych w danym budynku, bądź lokalu mieszkalnym, a osoba poszkodowana obowiązana jest przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem (faktury imienne).

Poszkodowani mogą już składać pisemne wnioski do Kierownika GOPS w Cisku wraz z szacunkowym kosztem likwidacji szkód nie przekraczających 20.000 zł.

Do pobrania:

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla poszkodowanych w wyniku majowej powodzi, prosimy o pilne składanie wniosków do piątku 25 czerwca 2010 r.

O pomoc w wysokości do 100.000 zł mogą ubiegać się osoby uprawnione, gdy koszt likwidacji szkód w budynku mieszkalnym przekracza 20.000 zł. W takim przypadku dla uzyskania zasiłku niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów, wykonana przez upoważnioną do tego osobę wyznaczoną przez wojewodę. 

PDFPismo Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie pomocy powyżej 20 tys.zł.pdf

Wersja XML